ความรับผิดชอบ

Posted on: ธันวาคม 2, 2015, by :

Bernbach ผู้ที่สนับสนุนสร้างสื่อโฆษณาของ Volkswagen พร้อมทั้งป้ายโคราชทองเหลืองอื่นๆอีกมากหน้าหลายตา

ความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยป้ายโคราช มี 2 หมวด

 

หมวด 1 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน (ป้ายโคราชและโครงสร้าง)

บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสำหรับความเสียหายต่อตัวป้ายโคราช หรือโครงสร้าง อันเกิดจากภัยหรืออุบัติเหตุ ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด หรือการลักทรัพย์

 

หมวด 2 ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก

บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อบุคคลภายนอกผู้ได้รับความเสียหาย สำหรับการบาดเจ็บ การเสียชีวิต หรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน อันเกิดจากป้ายโคราช ซึ่งผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดตามกฎหมาย และอุบัติเหตุดังกล่าวเกิดจากภัยที่กรมธรรม์ประกันภัยให้ความคุ้มครอง

ข้อยกเว้นที่สำคัญ

บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดจากสาเหตุ ดังนี้

 

ข้อยกเว้นที่ใช้กับหมวด 1 และหมวด 2

1. ความเสียหายต่อเนื่อง หมายถึงความเสียหายที่เป็นผลต่อเนื่องจากความเสียหายต่อทรัพย์สิน เช่น การขาดรายได้

2. ความเสียหายอันเกิดจาก น้ำท่วม ลมพายุทุกประเภท ภูเขาไฟระเบิด แผ่นดินไหว

3. สงครามทุกประเภท การปฏิวัติ การกบฎ การจลาจล การนัดหยุดงาน ประชาชนก่อ