ทรัพย์สิน

Posted on: กรกฎาคม 21, 2015, by :

ป้ายโคราชชื่อหมู่บ้าน โดยมีพื้นที่รวมกัน ไม่เกิน                   5 ตารางเมตร มีความสูงไม่เกิน12 เมตร แต่มิใช่ป้ายโคราชหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายโคราชบนหลังคา

หรือดาดฟ้าของอาคาร

กาาเช่าซื้อ และ ลิสซิ่ง

การเช่าซื้อ(Hire Purchase) คือ สัญญาที่เจ้าของทรัพย์สินเอาทรัพย์สินให้เช่า โดยมีข้อตกลงว่าจะขายทรัพย์สินนั้น หรือให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของผู้เช่า เมื่อผู้เช่าได้จ่ายเงินให้เจ้าของทรัพย์สินตามจำนวนงวดตามที่ตกลงกันไว้

ตัวอย่างเช่น เจ้าของรถยนต์ตกลงให้นาย ง.เช่าซื้อรถยนต์ โดยจะต้องจ่ายค่างวดให้ทุกเดือนตามที่ตกลงไว้จำนวนกี่เดือน เมื่อชำระเงินครบตามที่กำหนดไว้ ก็ตกลงจะไปโอนรถยนต์นั้นให้              นาย ง.ต่อไป

ลิสซิ่ง (Leasing) ลิสซิ่งคือสัญญาที่เจ้าของทรัพย์สินรถยนต์ (LESSOR)ให้บุคคลอีกฝ่ายหนึ่ง (LESSEE) ใช้ประโยชน์จากรถยนต์นั้นได้ โดยมีเงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่ระบุในสัญญา และต้องชำระราคาตามที่กำหนดไว้

สัญญาลิสซิ่ง ผู้เช่ามีสิทธิครอบครองทรัพย์สินและใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน โดยจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายเดือน จะเลิกสัญญาก่อนก็ได้แต่เสียค่าปรับ เมื่อสิ้นสุดสัญญาผู้เช่าจะซื้อทรัพย์สินนั้นหรือไม่ก็ได้เป็นทางเลือกของผู้เช่า หากตกลงซื้อทรัพย์สินจะต้องจ่ายเงินเพิ่มอีกส่วนหนึ่ง

แผ่นป้ายโคราชการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ป้ายโคราชโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ร้านทำป้ายโคราชการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ป้ายโคราชไวนิล ป้ายโคราชคัทเอ้าท์ ป้ายโคราชไฟหรือโปสเตอร์ (Poster) เป็นสื่อที่มีความสำคัญมากในวงการประชาสัมพันธ์ เพราะแผ่นป้ายโคราชการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ป้ายโคราช