บริษัท

Posted on: ธันวาคม 2, 2015, by :

ข้อเสียของแผ่นป้ายโคราช

1. การนำเสนอข้อมูลมีข้อจำกัดสูง ทำให้ขาดรายละเอียดเมื่อเปรียบเทียบกับสื่อชนิดอื่น ๆ

2. การติดตั้งในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสม ทำให้ได้รับความสนใจน้อย

3. การผลิตจำเป็นต้องใช้ความละเอียดอ่อนสูง เสียค่าใช้จ่ายมาก

4. เป็นการไม่รักษาสิ่งแวดล้อมที่ดี

การออกแบบโครงร่างแผ่นป้ายโคราช

ในการจัดทำแผ่นป้ายโคราชนั้น ควรทำการออกแบบโครงร่างไว้ก่อน ซึ่งสิ่งที่ใช้ในการออกแบบฌโครงร่าง คือ ข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้

1. ข้อมูลบริษัท หรือหน่วยงาน ได้แก่

โลโก้

ชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ที่อยู่

หมายเลขโทรศัพท์

หมายเลขโทรสาร

E-Mail Address

2. ข้อความโฆษณาเชิญชวนให้ทราบ

ตัวอย่างการออกแบบโครงร่าง

รูปแสดงตัวอย่างการออกแบบโครงร่างของแผ่นป้ายโคราช