คิดคล้อย

Posted on: กรกฎาคม 12, 2015, by :

ที่มีผลให้ผู้บริโภคเป้าหมาย คิดคล้อยตาม  กระทำตามหรือเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมไปตามที่ผู้การโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันต้องการ

2. การการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันเป็นการจูงใจด้วยเหตุผลจริงและเหตุผลสมมติ  หมายถึง การจูงใจโดยบอกคุณสมบัติที่ เป็นประโยชน์ของผลิตภัณฑ์  และการจูงใจโดยใช้หลักการตอบสนองความต้องการด้านจิตวิทยา

3. การการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันเป็นการนำเสนอ สื่อสารผ่านสื่อมวลชนประเภทต่าง ๆ  ซึ่งสามารถเผยแพร่ข่าวสาร เกี่ยวกับสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าและบริการในระยะกว้างไกลได้สะดวก รวดเร็วที่สุด ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย อย่างกว้างขวาง ไปสู่มวลชนอย่างรวดเร็ว เข้าถึงพร้อมกันและทั่วถึง

4. การการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันเป็นการเสนอขายความคิด  สินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า  และบริการ  โดยใช้วิธีการจูงใจให้ผู้บริโภค เกิดความพอใจเกิดทัศนคติที่ดี  อันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในการซื้อสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า หรือบริการที่เสนอขาย

5. การการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันต้องระบุผู้สนับสนุนหรือตัวผู้การโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน  ซึ่งมีผลความเชื่อถือของผู้บริโภค

ของผู้บริโภค สร้างความเชื่อมั่นและแสดงให้เห็นว่า เป็นการการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า(advertising)มิใช่ เป็นการการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันชวนเชื่อ (propaganda)

6. การการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันต้องจ่ายค่าตอบแทนในการการโฆษณาใน