ประกอบ

Posted on: สิงหาคม 30, 2015, by :

ปัจจุบัน ป้ายโคราชโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ร้านทำป้ายโคราชการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ป้ายโคราชไวนิล ป้ายโคราชคัทเอ้าท์ ป้ายโคราชไฟตามท้องถนนว่า จะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 ส่วนด้วยกันคือ

1. ต้องเป็นแผ่นเดียวต้องต้องสามารถมองเห็นได้ชัดทนแดดทนฝนได้ดีปะติดลงบนผิวใดก็ได้

2. ต้องมีข้อความประกอบเสมอ

3. ต้องปิดไว้ในที่สาธารณะ

4. ต้องผลิตขึ้นจำนวนมากได้

แผ่นป้ายโคราชแผ่นป้ายโคราชการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ป้ายโคราชโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ร้านทำป้ายโคราชการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ป้ายโคราชไวนิล ป้ายโคราชคัทเอ้าท์ ป้ายโคราชไฟตามท้องถนนหรือโปสเตอร์ที่ดีควรจะสนองแนวคิดหลัก 5 ประการได้แก่

1. จะต้องตอบสนองจุดประสงค์ในการสื่อความหมายได้อย่างเต็มที่

2. จะต้องมีความชัดเจนในภาพลักษณ์ และข้อความที่ใช้ในการสื่อความหมายและจะต้องมีความกระจ่าง มีขนาดที่พอเหมาะกัน

3. รูปภาพและข้อความที่นำการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพควรมีความสอดคล้องสัมพันธ์ส่งเสริมกัน

4. จะต้องมีความเข้าใจ ดึงดูดความสนใจกลุ่มเป้าหมายได้ดีที่สุด

5. ต้องมีความกระทัดรัดกลายเป็นจุดสนใจ และจุดเด่นที่ควรจดจำ