ป้ายโคราช

Posted on: กรกฎาคม 11, 2015, by :

รับรู้ ดังนั้นการกำหนดตัวอักษรจึงควรเน้นในเรื่องของขนาดของตัวอักษร รูปแบบของตัวอักษร และสีของตัวอักษร

ขนาดของตัวอักษร

ตัวอักษรที่ปรากฏในแผ่นป้ายโคราชบุรีรัมย์โดยทั่วไป แบ่งออกเป็น 3 ขนาด คือ

ขนาดใหญ่ ใช้สำหรับข้อความพาดหัว (Heading)

ขนาดกลาง ใช้สำหรับข้อความรองพาดหัว (Sub Heading)

ขนาดเล็ก ใช้สำหรับข้อความรายละเอียดที่เสนอเนื้อหาสาระ (Detail)

แสดงตัวอักษรขนาดต่าง ๆ

รูปแบบของตัวอักษร

การสร้างสรรค์รูปแบบตัวอักษรให้สวยงาม แปลกตา และสอดคล้องกับลักษณะข้อความ มีความชัดเจน ทำให้เกิดความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น เทคนิคการออกแบบตัวอักษรให้สวยงามเป็นส่วนทำให้เกิดแรงบันดาลใจให้อยากรู้ อยากเห็นมากกว่ารูปแบบตัวอักษรธรรมดา ซึ่งการสร้างรูปแบบตัวอักษรทำได้ 2 วิธี คือ

1. การจินตนาการรูปแบบใหม่ สำหรับงานนั้น ๆ โดยเฉพาะ

2. การเลือกใช้ตัวอักษรสำเร็จที่ออกแบบไว้เป็นมาตรฐานทั่วไป

แสดงตัวอักษรรูปแบบต่าง ๆ