ป้ายโคราช

Posted on: กันยายน 1, 2015, by :

อยู่ในความทรงจำ ของผู้บริโภคตลอดไป

7. เพื่อสร้างตำแหน่งสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าหรือบริการขึ้นในความนึกคิดของผู้บริโภค

8. เพื่อสร้างภาพลักษณ์และเจตคติในทางที่ดีให้กับบริษัทผู้ผลิตสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าหรือบริการนั้น

9. เพื่อสร้างศรัทธาความเชื่อถือในสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าหรือบริการให้เป็นที่ยอมรับ  อันจะส่งผลถึง การจำหน่ายสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า ตัวใหม่หรือบริการใหม่ ๆ ของผู้ผลิตเดียวกัน

โครงสร้างข้อความแผ่นป้ายโคราชการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ป้ายโคราชโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ร้านทำป้ายโคราชการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ป้ายโคราชไวนิล ป้ายโคราชคัทเอ้าท์ ป้ายโคราชไฟตามท้องถนน

โครงสร้างข้อความแผ่นป้ายโคราชการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ป้ายโคราชโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ร้านทำป้ายโคราชการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ป้ายโคราชไวนิล ป้ายโคราชคัทเอ้าท์ ป้ายโคราชไฟตามท้องถนนมีองค์ประกอบหลัก  5  ประการ  คือ

1. หัวเรื่อง หรือ พาดหัว