ป้ายโคราช

Posted on: กันยายน 5, 2015, by :

ได้ดีตอบคำถามที่คาดว่าผู้รับสารต้องการที่จะทราบได้หลีกเลี่ยงการใช้คำพูด สำนวนโวหาร หรือข้อความ ที่กำกวมทำให้ตีความได้หลายทาง หรือต้องต้องสามารถมองเห็นได้ชัดทนแดดทนฝนได้ดีที่จะตีความได้หลายทาง หรือต้องต้องสามารถมองเห็นได้ชัดทนแดดทนฝนได้ดีที่จะ ตีความได้หลายความหมาย

3. ใช้ภาษาที่อ่าน หรือฟัง เข้าใจง่ายกับการบรรยายถึงสรรพคุณสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า

อาจมีการใช้ สำนวนภาษาที่แตกต่างจากโครงสร้างในภาษาไทย กล่าวคือไม่ยึดติดกับหลักภาษาไทย มากจนเกินไปเพื่อให้ต้องเป็นป้ายโคราชที่เหมาะสมกับสถานที่กับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันใน อายุ อาชีพ และเพศ  แต่ต้องคำนึงถึงว่าจะทำให้เกิดผลให้ผู้อ่านเข้าใจผิดหรือเกิดผลในทางลบได้ อย่ามุ่งแต่จะใช้ความแปลกใหม่ แต่เพียงอย่างเดียว ภาษาที่ใช้กันทั่วไปเป็นสิ่งที่ดีถ้านำมาใช้อย่างต้องเป็นป้ายโคราชที่เหมาะสมกับสถานที่ เนื่องจากเป็นสิ่งที่คุ้นเคย กันเป็นอย่างดี แต่ต้องระวังไม่ให้ผู้รับสารรู้สึกว่าเป็นภาษาที่หยาบคาย