ป้ายโคราช

Posted on: กันยายน 5, 2015, by :

ต้องต้องสามารถมองเห็นได้ชัดทนแดดทนฝนได้ดีโน้มน้าวใจให้ผู้รับสารมีความรู้สึกคล้อยตาม  จนเกิดการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า

ข้อควรคำนึงในการใช้ภาษาเพื่อการแผ่นป้ายโคราชการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ป้ายโคราชโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ร้านทำป้ายโคราชการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ป้ายโคราชไวนิล ป้ายโคราชคัทเอ้าท์ ป้ายโคราชไฟตามท้องถนน มีดังนี้

1. ใช้ภาษาสามัญ ง่าย ๆ สุภาพเข้าใจง่าย  สละสลวยหนุ่มนวล  ชวนสนใจ

2. ใช้ถ้อยคำภาษาที่ตรงความหมายที่ต้องการ สอดคล้องกับวัฒนธรรมของการใช้ภาษา

3. ใช้ถ้อยคำ ภาษาที่ถูกต้อง ต้องเป็นป้ายโคราชที่เหมาะสมกับสถานที่ ไม่ใช้ภาษาแสลง วิบัติ หรือคำต่ำกว่ามาตรฐาน

4. ใช้ภาษาให้ถูกต้องตามแบบแผน ไม่ใช้ถ้อยคำที่ตัด หรือย่อที่รู้กันเฉพาะกลุ่ม

5. ไม่ใช้คำที่มีความหมายกำกวม เข้าใจได้สองแง่สองมุม  คำผวน  คำภาษาตลาด

6. ไม่ใช้คำวิชาการหรือศัพท์เทคนิคเกินความจำเป็น

7. ควรใช้คำที่ต้องเป็นป้ายโคราชที่เหมาะสมกับสถานที่กับกาลเทศะและบุคคล  ไม่ส่อเสียด  ไม่ทับถมผู้อื่น