ป้ายโคราช

Posted on: กรกฎาคม 11, 2015, by :

นั้น ๆ  ต่อการดำรงชีวิตของผู้บริโภค  เป็นต้น

3. เพื่อสร้างจุดเด่นให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าหรือบริการ  จนผู้บริโภคจำชื่อ

จำตราของสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าหรือบริการนั้นได้ดี

4. เพื่อสร้างแรงจูงใจ  เร้าใจหรือดึงดูดใจ  กระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจในสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า

หรือบริการ   ซึ่งนำไปสู่ความต้องการในการซื้อสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าหรือบริการนั้น ๆ

5. เพื่อส่งเสริมการใช้สินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าหรือบริการให้มากขึ้น เป็นมีการแข่งขันที่สูงพอสมควรในการจำหน่ายสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า  หรือบริการกับคู่แข่งที่จำหน่ายสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า หรือบริการประเภทเดียวกัน เป็นการเอาชนะคู่แข่งขันในการจำหน่าย  เพิ่มยอดขายหรือเพิ่มการครองตลาด การขยายตลาดสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าหรือบริการนั้นให้กว้างยิ่งขึ้น

6. เพื่อเป็นการทบทวนความจำ  เน้นย้ำให้สินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าหรือบริการนั้นอยู่ในความทรงจำ ของผู้บริโภคตลอดไป