โคราช

Posted on: กันยายน 5, 2015, by :

สันทนี  บุญโนทก, รักษ์ศิริ  ชุณหพันธรักษ์ และสิริมา  เชียงเชาว์ไว (ม.ป.ป., หน้า 100-101)  กล่าวถึงหลักการเขียนข้อความแผ่นป้ายโคราชการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ป้ายโคราชโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ร้านทำป้ายโคราชการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ป้ายโคราชไวนิล ป้ายโคราชคัทเอ้าท์ ป้ายโคราชไฟตามท้องถนน  ไว้ดังนี้

1. ต้องทำให้ผู้รับสารเกิดความสะดุดตา  สะดุดใจ (attention) โดยอาจใช้คำพูด  ถ้อยคำให้ผลกระทบในทันที  ทำให้อยากจะฟังหรืออ่านข้อความต่อไป

2. เพื่อกระตุ้นความสนใจให้เกิดแก่ผู้รับสาร (interest) การทำงานแผ่นป้ายโคราชการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ป้ายโคราชโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ร้านทำป้ายโคราชการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ป้ายโคราชไวนิล ป้ายโคราชคัทเอ้าท์ ป้ายโคราชไฟตามท้องถนนจะต้องทำให ้ผู้รับสารเกิดความสนใจในสารทันที

3. เพื่อสร้างความปรารถนาให้เกิดขึ้นแก่ผู้รับสาร (desire) งานแผ่นป้ายโคราชการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ป้ายโคราชโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ร้านทำป้ายโคราชการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ป้ายโคราชไวนิล ป้ายโคราชคัทเอ้าท์ ป้ายโคราชไฟตามท้องถนนที่ดีต้องต้องต้องสามารถมองเห็นได้ชัดทนแดดทนฝนได้ดีสร้างความรู้สึก ให้ผู้รับสารเกิดความต้องการที่จะใช้ผลิตภัณฑ์  เกิดความต้องการในการบริโภค

4. เพื่อให้เกิดการปฏิบัติ (action) งานแผ่นป้ายโคราชการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ป้ายโคราชโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ร้านทำป้ายโคราชการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ป้ายโคราชไวนิล ป้ายโคราชคัทเอ้าท์ ป้ายโคราชไฟตามท้องถนนต้อง