ป้ายโคราช

Posted on: ตุลาคม 17, 2015, by :

(1)      ภายในระยะ 50 เมตร จากแนวเขตทางพิเศษ เขตทางรถไฟ    เขตแม่น้ำเจ้าพระยา และ

เขตทางถนนสายหลักที่กำหนด

(2)      ภายในระยะ 200 เมตร จากศูนย์กลางอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

และอนุสาวสรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญ

 

ข้อยกเว้นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร

ข้อ (4) ภายใน 5 บริเวณดังกล่าว ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารประเภทป้ายโคราชหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายโคราชทุกชนิด เว้นแต่ป้ายโคราช ดังต่อไปนี้

(1)      ป้ายโคราชชื่อถนน ตรอก ซอย ป้ายโคราชของทางราชการที่ใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะ ป้ายโคราชตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง

(2)      ป้ายโคราชเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ของสถานประกอบการ ( logo ) และป้ายโคราชบอกชื่อสถานที่ เช่น ป้ายโคราชชื่ออาคาร ป้ายโคราชชื่อสถานประกอบการ