ป้ายโคราช

Posted on: กรกฎาคม 11, 2015, by :

ออกได้เป็น ภาพประกอบ เครื่องหมายการค้า สี โลโก้ การจัดหน้ากระดาษหรือภาพ และการใช้ตัวอักษรเป็นต้น

ส่วนประกอบของสารการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันมี

2 ส่วนใหญ่ ดังนี้

1. วัจนภาษา

คือ สัญลักษณ์ที่ใช้แทนหรือคำต่าง ๆ ที่ใช้ในภาษาหนึ่งๆแบ่งเป็นคำที่สร้างความหมาย โดยการใช้การเปล่งเสียง ในภาษาพูดและใช้ตัวอักษรในภาษาเขียน ซึ่งส่วนผสมทางด้านวัจนภาษา สามารถแบ่งออกได้เป็น

1.1 พาดหัว ซึ่งสามารถแบ่งประเภทของการพาดหัวได้ออกเป็น การพาดหัวเจาะจง กลุ่มเป้าหมาย วิธีตั้งคำถาม นำคำพูดของคนดังหรือสุภาษิตแบบออกคำสั่ง นำคำตรงข้ามกัน มาติดกันฯลฯ

1.2 ข้อความการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ที่แบ่งประเภทของข้อความการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันได้เป็นแบบพรรณนา แบบเล่าเรื่อง แบบให้เหตุผล แบบบอกวิธีใช้