ป้ายโคราช

Posted on: ตุลาคม 22, 2015, by :

11. สื่อเฉพาะ (Specialty Media)

ข้อดีของสื่อเฉพาะ

1. ต้องสามารถมองเห็นได้ชัดเลือกกลุ่มเป้าหมายได้ดี

2. มีความยืดหยุ่นสูง

3. มีความถี่สูง

4. ต้นทุนต่ำ

ข้อจำกัดของสื่อเฉพาะ

1. ถ้าเลือกใช้สื่อไม่เหมาะสมอาจทำให้เสียภาพลักษณ์ของบริษัทและสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าได้

2. ตลาดมีความอิ่มตัว

12. สื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา

ข้อดีของสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา

1. เทคโนโลยีด้านสื่อมัลติมีเดียช่วยให้การออกแบบบทเรียน ตอบสนองต่อแนวคิด และทฤษฎีการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งส่งผลโดยตรงต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การวิจัยที่ผ่านมาแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดียว่า ต้องสามารถมองเห็นได้ชัดช่วยเสริมการเรียนรู้ ทำให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นได้