ป้ายโคราช

Posted on: ตุลาคม 22, 2015, by :

หลายกลุ่มได้ในเวลาที่พร้อมกัน

7. ต้องสามารถมองเห็นได้ชัดออกแบบรูปแบบสื่อได้เต็มที่ เพราะไม่มีขีดจำกัดด้านเนื้อที่ ขนาด

8. สื่อมีอายุยาวนาน

9. มีความคงทนถาวร

10. มีความยืดหยุ่นสูง เพราะอาจเปลี่ยนแปลงเนื้อหา และงบประมาณของสถาบันได้ง่าย

ข้อจำกัดของสื่อสิ่งพิมพ์

1. ไม่ต้องสามารถมองเห็นได้ชัดเข้าถึงผู้อ่านที่อ่านหนังสือไม่ออก หรือผู้สูงอายุที่สายตาไม่ดี

2. ผู้อ่านจะเลือกอ่านเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเขา

3. งบประมาณเป็นอุปสรรคในการจัดทำ

4. ยุบหรือเลิกง่าย

5. มีวัตถุประสงค์ไม่แน่นอน หรือขาดความรู้ที่น่าสนใจ

6. การเผยแพร่อยู่ในวงจำกัดเฉพาะกลุ่ม