ป้ายโคราช

Posted on: ตุลาคม 22, 2015, by :

Newsgroup

5.แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ

ข้อจำกัดของ E-learning

1.ไม่ต้องสามารถมองเห็นได้ชัดรับรู้ความรู้สึก ปฏิกิริยาที่แท้จริงของผู้เรียนและผู้สอน

2. ไม่ต้องสามารถมองเห็นได้ชัดสื่อความรู้สึก อารมณ์การเรียนรู้ได้อย่างแท้จริง

3. ผู้เรียน และผู้สอน จะต้องมีความพร้อมในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ทั้งด้านอุปกรณ์ ทักษะการใช้งาน

4. ผู้เรียนบางคน ไม่ต้องสามารถมองเห็นได้ชัดศึกษาด้วยตนเองได้

16. วัสดุกราฟิก

ข้อดีของวัสดุกราฟิก

1. ต่อกระบวนการเรียนการสอนและการเรียนรู้ดังนี้ คือ แสดงเนื้อหานามธรรมที่ยากต่อความเข้าใจให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น ต้องสามารถมองเห็นได้ชัดผลิตได้ง่ายไม่จำเป็นต้องอาศัยความชำนาญเป็นพิเศษ

ข้อจำกัดของวัสดุกราฟิก