ป้ายโคราช

Posted on: ธันวาคม 2, 2015, by :

2. มีความชัดเจนในภาพลักษณ์ และข้อความที่ใช้ในการสื่อความหมายต้องมีความชัดเจน มีขนาดที่เหมาะสม

3. รูปภาพและข้อความที่นำเสนอต้องสอดคล้อง สัมพันธ์กัน และส่งเสริมซึ่งกันและกัน

4. สามารถเข้าใจได้ง่าย ดึงดูดความสนใจกลุ่มเป้าหมายให้ได้มากที่สุด

5. มีความกะทัดรัด แสดงแนวคิดหลักเพียงอย่างเดียว

ข้อดี-ข้อเสียของแผ่นป้ายโคราช

ข้อดีของแผ่นป้ายโคราช

1. ครอบคลุมพื้นที่กว้างขวาง และสามารถเลือกติดตั้งเฉพาะพื้นที่ได้

2. มีความถี่ในการมองเห็นบ่อย เพราะจุดติดตั้งส่วนใหญ่เป็นเส้นทาง หรือบริเวณที่ต้องเดินผ่านไปมาเสมอ

3. สามารถดึงดูดความสนใจได้ดี

4. ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องเวลาในการนำเสนอข้อมูล

5. ข้อความที่กะทัดรัด ทำให้เกิดความสนใจและเป็นจุดเด่นที่ทำให้เกิดการจดจำ