ป้ายโคราช

Posted on: กรกฎาคม 12, 2015, by :

5. ไม่ใช้คำที่มีความหมายกำกวม เข้าใจได้สองแง่สองมุม  คำผวน  คำภาษาตลาด

6. ไม่ใช้คำวิชาการหรือศัพท์เทคนิคเกินความจำเป็น

7. ควรใช้คำที่เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล  ไม่ส่อเสียด  ไม่ทับถมผู้อื่น

9. ไม่ใช้ภาษาโลดโผนและการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันเกินความจริง เป็นการดูถูกสติปัญญาผู้รับสาร

การการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน

การการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันหมายถึง  การให้ข้อมูล ข่าวสาร เป็นการสื่อสารจูงใจผ่านสื่อการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันประเภทต่าง ๆ เพื่อจูงใจหรือโน้มน้าวใจให้กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย มีพฤติกรรมคล้อยตามเนื้อหาสารที่การโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน  อันเอื้ออำนวยให้มีการซื้อหรือใช้สินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าและบริการ  ตลอดจนชักนำให้ปฏิบัติตามแนวความคิดต่าง ๆ ทั้งนี้ขอให้ผู้การโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันหรือผู้อุปถัมภ์จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสื่อนั้น ๆ

ลักษณะของการการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน

1. การการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันเป็นการสื่อสารจูงใจ  มีวัตถุประสงค์เพื่อการจูงใจให้เกิดพฤติกรรมการซื้อโดยวิธีการพูด  การเขียนหรือการสื่อความหมายใด ๆ