ป้ายโคราช

Posted on: กรกฎาคม 12, 2015, by :

ยุคเนื่องจากปัจจุบันในสื่อต่าง ๆ   เช่น  วิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  หนังสือพิมพ์  วารสารและนิตยสาร  เป็นต้น  ดังนั้นผู้การโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันจะต้องมีงบประมาณ เพื่อการการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าหรือบริการต่าง ๆ ด้วย

องค์ประกอบของการการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน

องค์ประกอบของการการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันจำแนกออกเป็น  4  ประการ  ได้แก่

1. ผู้การโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน (advertiser)

คือ  เจ้าของสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า  เจ้าของบริการ  ซึ่งจะต้องประสานกับงานด้านการตลาดของหน่วยงานนั้น การโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันทุกชิ้นจะต้องปรากฏตัวผู้การโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันให้ชัดเจน  และผู้การโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันจะต้องรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายใน การการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันทั้งหมด

2. สิ่งการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน (advertisement)

คือ  การโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันที่ทำสำเร็จรูปแล้ว  หรือสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ ที่ประกอบด้วยข้อความ รูปภาพซึ่งจะสื่อ ถึงสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าหรือบริการ ที่เห็น