ป้ายโคราช

Posted on: กรกฎาคม 12, 2015, by :

หมายถึง  สื่อการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันอื่น ๆ นอกเหนือจากสื่อที่กล่าวแล้วข้างต้น  เช่น  ภาพยนตร์   อินเทอร์เนต   สื่อที่ใช้การโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันที่จุดขาย  รวมถึงสื่อการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน นอกสถานที่   เช่น  ป้ายโคราชการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน  ที่ติดรถโดยสาร ประจำทางหรือรถแท็กซี่  ป้ายโคราชราคาสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า  ธงราว  แผ่นป้ายโคราชต่าง ๆ ที่ติดตั้งไว้ตามอาคารสูง ๆ หรือตามสี่แยก  ป้ายโคราชการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันที่ป้ายโคราชรถประจำทาง  หรือติดไว้ ณ ที่พักผู้โดยสาร  ป้ายโคราชการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันรอบ ๆ สนามกีฬาเมื่อมีมีการแข่งขันที่สูงพอสมควรกีฬานัดสำคัญ ๆ เป็นต้น

4. กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย (consumer)

บุคคลทั่วไปที่รับสารเกี่ยวกับงานการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน  ซึ่งหากเกิดความรู้สึกถูกใจ  ชื่นชมหรือชอบสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าหรือบริการ  จะนำไปสู่การตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าหรือบริการได้  ในทางการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันกลุ่มผู้บริโภค เป้าหมายจะหมายรวมถึงผู้ใช้สินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าหรือบริการ