ป้ายโคราช

Posted on: กรกฎาคม 12, 2015, by :

ปฏิบัติตามแนวความคิดต่าง ๆ ทั้งนี้ขอให้ผู้การโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันหรือผู้อุปถัมภ์จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสื่อนั้น ๆ

ลักษณะของการการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน

1. การการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันเป็นการสื่อสารจูงใจ มีวัตถุประสงค์เพื่อการจูงใจให้เกิดพฤติกรรมการซื้อโดยวิธีการพูด การเขียนหรือการสื่อความหมายใด ๆ ที่มีผลให้ผู้บริโภคเป้าหมาย คิดคล้อยตาม กระทำตามหรือเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมไปตามที่ผู้การโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันต้องการ

2. การการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันเป็นการจูงใจด้วยเหตุผลจริงและเหตุผลสมมติ หมายถึง การจูงใจโดยบอกคุณสมบัติที่ เป็นประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ และการจูงใจโดยใช้หลักการตอบสนองความต้องการด้านจิตวิทยา

3. การการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันเป็นการนำเสนอ สื่อสารผ่านสื่อมวลชนประเภทต่าง ๆ ซึ่งสามารถเผยแพร่ข่าวสาร เกี่ยวกับสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าและบริการในระยะกว้างไกลได้สะดวก รวดเร็วที่สุด ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย อย่างกว้างขวาง ไปสู่มวลชนอย่างรวดเร็ว เข้าถึงพร้อมกันและทั่วถึง