ป้ายโคราช

Posted on: กรกฎาคม 19, 2015, by :

2. สิ่งการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน (Advertisement)

คือ การโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันที่ทำสำเร็จรูปแล้ว หรือสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ ที่ประกอบด้วยข้อความ รูปภาพซึ่งจะสื่อ ถึงสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าหรือบริการ ที่เห็นอยู่บนหน้าหนังสือพิมพ์ นิตยสาร รวมถึงภาพยนตร์การโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ทางโทรทัศน์และบทการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันทางวิทยุ เป็นต้น

3. สื่อการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน (Advertising)

คือ สื่อที่ผู้การโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันเลือกใช้ในการเผยแพร่งานการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันไปยังกลุ่มบริโภคเป้าหมาย เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ เป็นต้น สื่อการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันเป็นเครื่องมือสำคัญที่นำการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันไปยังกลุ่มผู้บริโภค สื่อการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันแบ่ง เป็นประเภทต่าง ๆ ตามความเหมาะสมของสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าที่ต้องการนำเสนอ นักการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันแบ่งสื่อการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันเป็น 3 ประเภท คือ

3.1 สื่อการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันประเภทสิ่งพิมพ์ (Print Media)

เป็นการการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันโดยใช้ตัวหนังสือเป็นตัวกลางถ่ายทอดความคิดไปสู่ประชาชน ได้แก่ หนังสือพิมพ์รายวัน หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ นิตยสาร ใบปลิว แผ่น