ป้ายโคราช

Posted on: กรกฎาคม 19, 2015, by :

ไฟ จึงต้องขออนุญาต กับพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนดำเนินการก่อสร้าง ทั้งนี้ในการก่อสร้างป้ายโคราชหรือสิ่งที่ก่อสร้างเพื่อติดหรือตั้งป้ายโคราช ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

(1)      ป้ายโคราชหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายโคราชบนหลังคาหรือดาดฟ้าของอาคารต้องไม่ล้ำออกนอกแนวผนังรอบนอกของอาคาร และส่วนบนสุดของป้ายโคราชหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งต้องสูงไม่เกิน  6  เมตร จากส่วนสูงสุดของอาคารหรือดาดฟ้าของอาคารที่ติดตั้งป้ายโคราชนั้น

(2)      ป้ายโคราชที่ติดตั้งอยู่บนพื้นดินโดยตรง ต้องมีความสูงไม่เกินระยะที่วัดจากจุดที่ติดตั้งป้ายโคราชไปจนถึงกึ่งกลางถนนสาธารณะที่อยู่ใกล้ป้ายโคราชนั้นมากที่สุด และมีความยาวของป้ายโคราชไม่เกิน  32   เมตร

(3)      ป้ายโคราชหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายโคราชที่อาคารให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของอาคารและต้องไม่บังช่องระบายอากาศ หน้าต่าง ประตู หรือทางหนีไฟ

(4)      ป้ายโคราชที่ติดผนังอาคารที่อยู่ริมทางสาธารณะ ให้ยื่นได้โดยไม่ต้องล้ำที่สาธารณะส่วนต่ำสุดของป้ายโคราชต้องไม่น้อยกว่า 3.25 เมตร จากระดับทางเท้าและสูงไม่เกินความสูงของอาคาร