ป้ายโคราช

Posted on: กรกฎาคม 19, 2015, by :

การให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้เชิงสร้างสรรค์ตามวรรคหนึ่ง ต้องสื่อความหมายโดยการนำเสนอข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใด ๆ ที่เป็นความรู้อย่างชัดเจนในลักษณะส่งเสริมคุณธรรม วัฒนธรรม หรือเป็นวิทยาการความรู้ที่สร้างค่านิยมที่ดีของสังคม โดยไม่มีการปรากฎภาพของสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าหรือบรรจุภัณฑ์ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าหรือบรรจุภัณฑ์ของเครื่องดื่มแอลกฮอล์

ข้อ (3) ภาพสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกฮอล์หรือภาพสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกฮอล์ ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

(3.1)    ไม่เป็นภาพเครื่องดื่มแอลกฮอล์หรือบรรจุภัณฑ์ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเครื่องดื่ม แอลกฮอล์หรือบรรจุภัณฑ์ของเครื่องดื่มแอลกฮอล์

(3.2)   ไม่มีข้อความเป็นการอวดอ้างสรรพคุณ คุณประโยชน์ คุณภาพของเครื่องดื่มแอลกฮอล์

(3.3)   ไม่เป็นการชักจูงให้มีการบริโภคเครื่องดื่มแอลกฮอล์ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม