ป้ายโคราช

Posted on: กรกฎาคม 24, 2015, by :

การโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันมีดังต่อไปนี้

A.R. Oxenfeldt and C. Swan กล่าวว่า “การการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันเป็นการสื่อสารโน้มน้าวใจจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อ โดยมิ ได้เป็นไปในรูปส่วนตัว”

Maurice I. Mandell ให้คำจำกัดความว่า “การการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน หมายถึง รูปแบบการส่งเสริมการขายผ่านสื่อการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ที่มิใช่บุคคล และต้องชำระ เงินการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันโดยผู้อุปถัมภ์ ซึ่งการการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันนี้มีความหมายแตกต่างไปจากการส่งเสริม การขายรูปแบบอื่น ๆ เช่น การขายโดยพนักงาน และการ ส่งเสริมการจำหน่าย เป็นต้น”

S.W. William Pattis กล่าวว่า “การการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน หมายถึง การสื่อสารในรูปแบบใด ๆ ซึ่งเจตนาที่จะกระตุ้นผู้ที่มี ศักยภาพในการซื้อและการ ส่งเสริมในด้านการจำหน่ายสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าและบริการ รวมถึงการสร้างประชามติ การกระทำการ เพื่อก่อให้เกิดการสนับสนุนทางการเมือง การขาย ความคิดหรือการเสนอความคิดเห็น หรือสาเหตุต่างๆ และการ กระทำ เพื่อให้ประชาชนเห็นคล้อยตาม หรือปฏิบัติไปในทางที่ผู้การโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันประสงค์”