ป้ายโคราช

Posted on: กรกฎาคม 29, 2015, by :

ข้อดีของสื่อบุคคล

1. เป็นสื่อที่ทุกคนมีอยู่แล้ว ไม่ต้องสิ้นเปลืองในการซื้อสื่อแบบสื่ออื่น ๆ

2. ทำให้ผู้พูดและฟังเห็นหน้าตา บุคลิก ลีลา ท่าทาง น้ำเสียงประกอบการพูดซึ่งมีอิทธิพลในการชักจูงและเร้าความสนใจได้มากกว่า

3. เป็นการสื่อสารสองทาง ทั้งผู้พูดและผู้ฟังต้องสามารถมองเห็นได้ชัดโต้ตอบกันได้ทันที

4. ผู้พูดต้องสามารถมองเห็นได้ชัดปรับเนื้อหาให้เหมาะกับผู้ฟังได้ทันท่วงที

5. เหมาะกับการเผยแพร่เรื่องราวที่ไม่สลับซับซ้อนหรือติดต่อสัมพันธ์กันเป็นการส่วนตัว

ข้อจำกัดของสื่อบุคคล

1. ไม่มีความคงทนถาวร พูดแล้วก็ผ่านเลยไป

2. ไม่ต้องสามารถมองเห็นได้ชัดครอบคลุมผู้ฟังจำนวนมาก ๆได้

3. หากผู้พูดขาดความต้องสามารถมองเห็นได้ชัดในการพูดจูงใจ ก็จะทำให้การพูดล้มเหลวได้