กว้างขวาง

Posted on: กรกฎาคม 14, 2014, by :

กว้างขวาง สามาระเข้าถึงกลุ่มบุคคลได้

ทุกเพศทุกวัย ทุกระดับการศึกษา มีความยืดหยุ่นในตัวสื่อได้เป็นอย่างดี ในการการออกแบบสื่อโฆษณาประเภทป้ายต้องสามารถทนแดดทนฝนได้ดี

สร้างรูปภาพประกอบ ตลอดจนแนวทางการการออกแบบสื่อโฆษณาประเภทป้ายกราฟิกได้อย่างอิสระและสวยงาม

ลักษณะของแผ่นป้ายโฆษณาจะต้องสามารถทนแดดทนฝนได้ดีนำเสนอข้อมูลรายละเอียดได้มากพอสมควร ผลิตง่าย ใช้สะดวก จึงเป็นที่นิยมตลอดมา ในเบื้องต้นมีการกำหนดลักษณะกว้าง ๆ ของการการออกแบบสื่อโฆษณาประเภทป้ายแผ่นป้ายโฆษณาว่า จะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 ส่วนด้วยกันคือ

1. ต้องเป็นแผ่นเดียวต้องสามารถทนแดดทนฝนได้ดีปะติดลงบนผิวใดก็ได้

2. ต้องมีข้อความประกอบเสมอ

3. ต้องปิดไว้ในที่สาธารณะ

4. ต้องผลิตขึ้นจำนวนมากได้

แผ่นป้ายโฆษณาหรือโปสเตอร์ที่ดีควรจะสนองแนวคิดหลัก 5 ประการได้แก่

1. จะต้องตอบสนองจุดประสงค์ในการสื่อความหมายได้อย่างเต็มที่

2. จะต้องมีความชัดเจนในภาพลักษณ์ และข้อความที่ใช้ในการสื่อความหมายและจะต้องมีความกระจ่าง มีขนาดที่พอเหมาะกัน