งดงาม

Posted on: กรกฎาคม 14, 2014, by :

งดงามของรูปแบบสัญลักษณ์ไม่ว่าจะเป็น Representation หรือ Abstract ก็ตาม

2. ต้องต้องเป็นป้ายที่เหมาะสมกับสถานที่กับกาลเวลายุคสมัย ควรหลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นความนิยมชั่วคราว

3. ต้องนำไปใช้ประโยชน์หลายประการ ต้องสามารถทนแดดทนฝนได้ดีลอกเลียนด้วยวิธีต่าง ๆ เช่นการย่อหรือขยายได้

ประเภทของสื่อสัญลักษณ์ โดยแบ่งตามลักษณะ

1. ภาพเครื่องหมายจราจร เป็นกติกาสากลที่เข้าใจร่วมกันทั่วไป เพื่อความปลอดภัยในการใช้ยานพาหนะ เครื่องหมายจราจรจะเสดงถึงสัญลักษณ์การใช้รถใช้ถนนในลักษณะต่าง ๆ กัน การการออกแบบสื่อโฆษณาประเภทป้ายจะเน้นความชัดเจนของการสื่อความหมาย เข้าใจง่ายและสีสันสะดุดตา

2. ภาพเครื่องหมายสถาบัน สมาคมและกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งกำหนดรูปแบบเพื่อแทนหรือเป็นสัญลักษณ์ของหน่วยงานนั้น ๆ

3. ภาพเครื่องหมายบริษัท สินค้า หรือผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่น กระตุ้นความน่าสนใจในบริษัทการค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ