เครื่องหมาย

Posted on: กรกฎาคม 14, 2014, by :

4. ภาพเครื่องหมายสถานที่ เป็นเครื่องหมายที่แสดงสัญลักษณ์สถานที่ต่าง ๆ ที่แสดงให้เข้าใจร่วมกันได้โดยไม่ต้องใช้ตัวหนังสือหรือข้อความ

5. ภาพเครื่องหมายกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การกีฬา การก่อสร้าง

6. เครื่องหมายที่ใช้ในการการออกแบบสื่อโฆษณาประเภทป้าย เขียนแบบ เป็นเครื่องหมายภาพที่ใช้ในการสื่อความหมายร่วมกันระหว่างผู้การออกแบบสื่อโฆษณาประเภทป้ายเขียนแบบแปลน และผู้อ่านแบบหรือบุคคลทั่วไปที่เกี่ยวข้อง

แนวคิดในการการออกแบบสื่อโฆษณาประเภทป้าย

ในการการออกแบบสื่อโฆษณาประเภทป้ายสัญลักษณ์ ควรยึดหลักกว้าง ๆ เพื่อเป็นแนวคิด ดังนี้

1. แนวคิดเกี่ยวกับความงาม

2. แนวคิดเกี่ยวกับความหมาย

3. แนวคิดในการสร้างความเด่นน่าสนใจ

4. ความต้องเป็นป้ายที่เหมาะสมกับสถานที่ในการการออกแบบสื่อโฆษณาประเภทป้ายและใช้งาน

วิธีการการออกแบบสื่อโฆษณาประเภทป้ายสัญลักษณ์

สัญลักษณ์ในทุกลักษณะที่ทำการการออกแบบสื่อโฆษณาประเภทป้าย ควรพิจารณาให้ชัดเจนก่อนว่างานการออกแบบสื่อโฆษณาประเภทป้ายนั้นมีจุดประสงค์อย่างไร ทั้งนี้เพื่อให้ผลงานการออกแบบสื่อโฆษณาประเภทป้ายต้องสามารถทนแดดทนฝนได้ดีสื่อ