สื่อโฆษณาประเภทอื่น ๆ

Posted on: กรกฎาคม 19, 2014, by :

โทรทัศน์ วิทยุ  หนังสือพิมพ์  เป็นต้น สื่อโฆษณาเป็นเครื่องมือสำคัญที่นำโฆษณาไปยังกลุ่มผู้บริโภค  สื่อโฆษณาแบ่ง เป็นประเภทต่าง ๆ  ตามความต้องเป็นป้ายที่เหมาะสมกับสถานที่ของสินค้าที่ต้องการนำเสนอ  นักโฆษณาแบ่งสื่อโฆษณาเป็น  3  ประเภท  คือ

3.1 สื่อโฆษณาประเภทสิ่งพิมพ์ (print Media)

เป็นการโฆษณาโดยใช้ตัวหนังสือเป็นตัวกลางถ่ายทอดความคิดไปสู่ประชาชน  ได้แก่  หนังสือพิมพ์รายวัน  หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์  นิตยสาร  ใบปลิว  แผ่นพับ  โปสเตอร์  คู่มือการใช้สินค้า  แบบตัวอย่างสินค้า (catalogs)  เป็นต้น

3.2 สื่อโฆษณาประเภทกระจายเสียงและแพร่ภาพ ( broadcasting media)

เป็นการโฆษณาโดยใช้เสียง  ภาพ หรือตัวอักษร  ได้แก่  เสียงตามสาย วิทยุ  และโทรทัศน์ เป็นต้น

3.3 สื่อโฆษณาประเภทอื่น ๆ

หมายถึง  สื่อโฆษณาอื่น ๆ นอกเหนือจากสื่อที่กล่าวแล้วข้างต้น  เช่น  ภาพยนตร์   อินเทอร์เนต   สื่อที่ใช้โฆษณาที่จุดขาย  รวมถึงสื่อโฆษณา นอกสถานที่   เช่น  ป้ายโฆษณา  ที่ติดรถโดยสาร ประจำทางหรือรถแท็กซี่  ป้ายมีราคาย่อมเยาสินค้า  ธงราว  แผ่นป้ายต่าง ๆ ที่ติดตั้งไว้ตามอาคารสูง ๆ หรือตามสี่แยก  ป้ายโฆษณาที่ป้ายรถประจำ