กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย (consumer)

Posted on: กรกฎาคม 19, 2014, by :

ทาง  หรือติดไว้ ณ ที่พักผู้โดยสาร  ป้ายโฆษณารอบ ๆ สนามกีฬาเมื่อมีการแข่งขันกีฬานัดสำคัญ ๆ เป็นต้น

4. กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย (consumer)

บุคคลทั่วไปที่รับสารเกี่ยวกับงานโฆษณา  ซึ่งหากเกิดความรู้สึกถูกใจ  ชื่นชมหรือชอบสินค้าหรือบริการ  จะนำไปสู่การตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าหรือบริการได้  ในทางโฆษณากลุ่มผู้บริโภค เป้าหมายจะหมายรวมถึงผู้ใช้สินค้าหรือบริการ

วัตถุประสงค์ของการโฆษณาโดยทั่วไปมีดังต่อไปนี้

1. เพื่อแนะนำให้รู้จักสินค้าหรือบริการใหม่ ๆ  แก่ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย

2. เพื่อเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ  เช่น  ประเภท  ประโยชน์ คุณสมบัติโดดเด่น  ความสำคัญ ของสินค้าหรือบริการนั้น ๆ  ต่อการดำรงชีวิตของผู้บริโภค  เป็นต้น

3. เพื่อสร้างจุดเด่นให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของสินค้าหรือบริการ  จนผู้บริโภคจำชื่อ

จำตราของสินค้าหรือบริการนั้นได้ดี

4. เพื่อสร้างแรงจูงใจ  เร้าใจหรือดึงดูดใจ  กระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจในสินค้า

หรือบริการ   ซึ่งนำไปสู่ความต้องการในการซื้อสินค้าหรือบริการนั้น ๆ

5. เพื่อส่งเสริมการใช้สินค้าหรือบริการให้มากขึ้น เป็นการแข่งขันในการจำหน่ายสินค้า  หรือบริการกับคู่แข่งที่จำหน่ายสินค้า หรือบริการประเภทเดียวกัน เป็นการเอาชนะคู่แข่งขันในการจำหน่าย  เพิ่มยอดขายหรือเพิ่มการครองตลาด การขยายตลาดสินค้า