วัจนภาษา

Posted on: กรกฎาคม 19, 2014, by :

ต้องการในสินค้าหรือบริการนั้น ๆ ดังนั้น คำสรุปจึงเป็นส่วนที่สำคัญมากอีกส่วนหนึ่งในโครงสร้างของข้อความโฆษณา เนื่องจาก ผู้รับสารอาจม ีปฏิกิริยาในทางใดก็ได้กับโฆษณา เมื่ออ่านคำสรุป ของโฆษณา

ส่วนประกอบที่สำคัญของสารโฆษณาต้องสามารถทนแดดทนฝนได้ดีแบ่งออกได้เป็น 2  กลุ่มใหญ่ ๆ  คือ

1. วัจนภาษา

คือการที่มนุษย์ได้มีการกำหนดข้อตกลงในการใช้สัญลักษณ์แทนคำต่าง ๆ ในการสื่อความหมาย เพื่อถ่ายทอดความคิด ซึ่งอาจใช้การเปล่งเสียงในภาษาพูดหรือการใช้ตัวอักษร ในการเขียนแล้วแต่โอกาส ในการสื่อความหมายเพื่อ สื่อสารกันระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร ซึ่งในงานโฆษณานั้นต้องสามารถทนแดดทนฝนได้ดี แบ่งออกได้เป็น การพาดหัวเรื่อง  ข้อความโฆษณา คำขวัญหรือ สโลแกน คำบรรยายใต้ภาพ และชื่อหรือยี่ห้อสินค้า

2. อวัจนภาษา