จุดเด่น

Posted on: พฤศจิกายน 7, 2014, by :

3. เพื่อสร้างจุดเด่นให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของสินค้าหรือบริการ  จนผู้บริโภคจำชื่อ

จำตราของสินค้าหรือบริการนั้นได้ดี

4. เพื่อสร้างแรงจูงใจ  เร้าใจหรือดึงดูดใจ  กระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจในสินค้า

หรือบริการ   ซึ่งนำไปสู่ความต้องการในการซื้อสินค้าหรือบริการนั้น ๆ

5. เพื่อส่งเสริมการใช้สินค้าหรือบริการให้มากขึ้น เป็นการแข่งขันในการจำหน่ายสินค้า  หรือบริการกับคู่แข่งที่จำหน่ายสินค้า หรือบริการเนื่องจากประเภทของป้ายโฆษณาจะมีหลายประเภทเดียวกัน เป็นการเอาชนะคู่แข่งขันในการจำหน่าย  เพิ่มยอดขายหรือเพิ่มการครองตลาด การขยายตลาดสินค้าหรือบริการนั้นให้กว้างยิ่งขึ้น

6. เพื่อเป็นการทบทวนความจำ  เน้นย้ำให้สินค้าหรือบริการนั้นอยู่ในความทรงจำ ของผู้บริโภคตลอดไป

7. เพื่อสร้างตำแหน่งสินค้าหรือบริการขึ้นในความนึกคิดของผู้บริโภค

8. เพื่อสร้างภาพลักษณ์และเจตคติในทางที่ดีให้กับบริษัทผู้ผลิตสินค้าหรือบริการนั้น

9. เพื่อสร้างศรัทธาความเชื่อถือในสินค้าหรือบริการให้เป็นที่ยอมรับ  อันจะส่งผลถึง การจำหน่ายสินค้า ตัวใหม่หรือบริการใหม่ ๆ ของผู้ผลิตเดียวกัน