ป้ายโฆษณา

Posted on: พฤศจิกายน 7, 2014, by :

โครงสร้างข้อความแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนน

โครงสร้างข้อความแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนมีองค์ประกอบหลัก  5  ประการ  คือ

1. หัวเรื่อง หรือ พาดหัว

เป็นข้อความในส่วนแรกของแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนน เพื่อดึงดูดหรือเรียกร้อง ความสนใจ มีการใช้ถ้อยคำที่ สั้น กะทัดรัด ได้ใจความ น่าสนใจ  เร้าใจและดึงดูดความสนใจกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้ภาษาที่สะดุดตา หรือใช้ตัวอักษร ที่มีความชัดเจน มีความโดดเด่นมากกว่าส่วนอื่น ๆ

2. พาดหัวรอง หรือข้อความขยายพาดหัว

เป็นข้อความขยายทำให้พาดหัวมีความชัดเจน มากขึ้นหรือสร้างความเข้าใจต่อเนื่องจากพาดหัวหลัก   ซึ่งเป็นส่วนที่อาจจะมีหรือไม่มีก็ได้

3. ข้อความแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนน ที่มีการขยายความหรือรายละเอียดเพิ่มเติมจากหัวเรื่อง

หรือพาดหัว

ซึ่งในการอธิบายนั้นอาจกล่าวถึงประโยชน์ สรรพคุณรายละเอียดต่าง ๆ ของสินค้า คุณภาพ มีราคาย่อมเยา การเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกับยี่ห้ออื่น หรือการกล่าวถึงหลักฐานต่างๆเช่น การรับประกันคุณภาพ จากสถาบันต่าง ๆ ความคิดเห็นจากบุคลที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับจากบุคคลทั่วไป หรือความคิดเห็น จากผู้เชี่ยวชาญเป็นต้น เพื่อชักจูงให้ผู้รับสารรู้สึกเชื่อถือ และคล้อยตาม ซึ่งในส่วนนี้จะมีการใช้ ตัวอักษรที่