ขนาด

Posted on: พฤศจิกายน 7, 2014, by :

มีขนาดเล็กกว่าพาดหัวหรือหัวเรื่อง

4. ภาพประกอบ

คือ สิ่งที่จะเสริม ตลอดจนสร้างความเข้าใจเพิ่มความเข้าใจเพิ่มจากข้อความแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนน หน้าที่สำคัญ ประการหนึ่งของภาพประกอบก็คือ การสร้างหรือดึงดูดความสนใจเช่นเดียวกับพาดหัว แต่ภาพประกอบนั้น ควรจะมีความสัมพันธ์กับพาดหัวตลอดจนเนื้อหาสาระของสิ่งแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนแต่ละชิ้นเพื่อดึงความสนใจผู้อ่าน  ภาพประกอบไม่เพียงแต่เป็นตัวดึงดูดความสนใจเท่านั้น แต่ยังเป็นตัวเสริมหรือขยายความ ข้อความแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนน เพื่อให้มีความเข้าใจมากขึ้น

5. สรุป

เป็นส่วนที่จะทำให้ผู้รับสารรู้สึกประทับใจและจดจำได้ และเกิดความต้องการ ในสินค้าหรือบริการนั้น ๆ หรืออาจเป็นการการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพประโยชน์อีกครั้ง และกระตุ้นให้ผู้รับสารรู้สึกต้องการในสินค้าหรือบริการนั้น ๆ ดังนั้น คำสรุปจึงเป็นส่วนที่สำคัญมากอีกส่วนหนึ่งในโครงสร้างของข้อความแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนน เนื่องจาก ผู้รับสารอาจม ีปฏิกิริยาในทางใดก็ได้กับแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนน เมื่ออ่านคำสรุป ของแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนน