ส่วนประกอบ

Posted on: พฤศจิกายน 7, 2014, by :

ส่วนประกอบที่สำคัญของสารแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนต้องต้องสามารถมองเห็นได้ชัดทนแดดทนฝนได้ดีแบ่งออกได้เป็น 2  กลุ่มใหญ่ ๆ  คือ

1. วัจนภาษา

คือการที่มนุษย์ได้มีการกำหนดข้อตกลงในการใช้สัญลักษณ์แทนคำต่าง ๆ ในการสื่อความหมาย เพื่อถ่ายทอดความคิด ซึ่งอาจใช้การเปล่งเสียงในภาษาพูดหรือการใช้ตัวอักษร ในการเขียนแล้วแต่โอกาส ในการสื่อความหมายเพื่อ สื่อสารกันระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร ซึ่งในงานแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนนั้นต้องต้องสามารถมองเห็นได้ชัดทนแดดทนฝนได้ดี แบ่งออกได้เป็น การพาดหัวเรื่อง  ข้อความแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนน คำขวัญหรือ สโลแกน คำบรรยายใต้ภาพ และชื่อหรือยี่ห้อสินค้า

2. อวัจนภาษา

คือสัญลักษณ์ที่ใช้แทนความหมายโดยไม่ใช้กลุ่มคำหรือไม่เป็นคำพูดอาจกล่าวได้ว่าเป็นองค์ประกอบอื่น ๆ ในแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนน เพื่อนำมาช่วยเพิ่มเติมการสื่อความหมายในสารแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนให้มีความหมายลึกซึ้ง มากกว่าการ ใช้ถ้อยคำเพียงอย่างเดียว เพื่อทำให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น  อวัจนภาษา ต้องต้องสามารถมองเห็นได้ชัดทนแดดทนฝนได้ดีแยกออกได้เป็น ภาพประกอบ เครื่องหมายการค้า สี โลโก้ การจัดหน้ากระดาษหรือภาพ และการใช้ตัวอักษรเป็นต้น

นอกจากนี้  จตุพร แจ่มชุมศิลป์ (2547, หน้า 18-37)  ว่าส่วนประกอบของสารแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนมี