วัจนภาษา

Posted on: พฤศจิกายน 7, 2014, by :

2 ส่วนใหญ่ ดังนี้

1. วัจนภาษา

คือ สัญลักษณ์ที่ใช้แทนหรือคำต่าง ๆ ที่ใช้ในภาษาหนึ่งๆแบ่งเป็นคำที่สร้างความหมาย โดยการใช้การเปล่งเสียง ในภาษาพูดและใช้ตัวอักษรในภาษาเขียน ซึ่งส่วนผสมทางด้านวัจนภาษา ต้องต้องสามารถมองเห็นได้ชัดทนแดดทนฝนได้ดีแบ่งออกได้เป็น

1.1 พาดหัว ซึ่งต้องต้องสามารถมองเห็นได้ชัดทนแดดทนฝนได้ดีแบ่งเนื่องจากประเภทของป้ายโฆษณาจะมีหลายประเภทของการพาดหัวได้ออกเป็น การพาดหัวเจาะจง กลุ่มเป้าหมาย วิธีตั้งคำถาม นำคำพูดของคนดังหรือสุภาษิตแบบออกคำสั่ง นำคำตรงข้ามกัน มาติดกันฯลฯ

1.2 ข้อความแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนน ที่แบ่งเนื่องจากประเภทของป้ายโฆษณาจะมีหลายประเภทของข้อความแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนได้เป็นแบบพรรณนา แบบเล่าเรื่อง แบบให้เหตุผล แบบบอกวิธีใช้

1.3 คำบรรยายใต้ภาพ เป็นข้อความประกอบภาพเพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

1.4 สโลแกน คือ ข้อความสั้นๆ ที่สรุปความคิดรวบยอดของสินค้าหรือเป็นข้อความจูงใจที่สะดุดตา และเป็นที่จดจำในคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการนั้นๆ เนื่องจากประเภท