จดจำ

Posted on: กรกฎาคม 11, 2015, by :

5. สรุป

เป็นส่วนที่จะทำให้ผู้รับสารรู้สึกประทับใจและจดจำได้ และเกิดความต้องการ ในสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าหรือบริการนั้น ๆ หรืออาจเป็นการเสนอประโยชน์อีกครั้ง และกระตุ้นให้ผู้รับสารรู้สึกต้องการในสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าหรือบริการนั้น ๆ ดังนั้น คำสรุปจึงเป็นส่วนที่สำคัญมากอีกส่วนหนึ่งในโครงสร้างของข้อความการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน เนื่องจาก ผู้รับสารอาจม ีปฏิกิริยาในทางใดก็ได้กับการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน เมื่ออ่านคำสรุป ของการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน

ส่วนประกอบที่สำคัญของสารการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันสามารถแบ่งออกได้เป็น 2  กลุ่มใหญ่ ๆ  คือ                    1. วัจนภาษา

คือการที่มนุษย์ได้มีการกำหนดข้อตกลงในการใช้สัญลักษณ์แทนคำต่าง ๆ ในการสื่อความหมาย เพื่อถ่ายทอดความคิด ซึ่งอาจใช้การเปล่งเสียงในภาษาพูดหรือการใช้ตัวอักษร ในการเขียนแล้วแต่โอกาส ในการสื่อความหมายเพื่อ สื่อสารกันระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร ซึ่งในงานการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันนั้นสามารถ แบ่งออกได้เป็น การพาดหัวเรื่อง  ข้อความการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน คำขวัญหรือ สโลแกน คำบรรยายใต้ภาพ และชื่อหรือยี่ห้อสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า

2. อวัจนภาษา

คือสัญลักษณ์ที่ใช้แทนความหมายโดยไม่ใช้กลุ่มคำหรือไม่เป็นคำพูดอาจกล่าวได้ว่าเป็นองค์ประกอบอื่น ๆ ในการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน เพื่อนำมาช่วยเพิ่มเติมการสื่อความหมายในสารการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันให้มีความหมายลึกซึ้ง มากกว่าการ ใช้ถ้อยคำเพียงอย่างเดียว เพื่อทำให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น  อวัจนภาษา สามารถแยก