ความสนใจ

Posted on: กรกฎาคม 12, 2015, by :

ภาษาการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันเป็นภาษาที่มุ่งโน้มน้าวจิตใจให้ผู้รับสารเปลี่ยนความคิด  และเกิดการกระทำตาม  ลักษณะของภาษาจึงมีสีสัน เน้นอารมณ์ด้วยการใช้ภาษาต่างระดับในข้อความเดียวกัน  ส่วนมากเป็นภาษาทางการกับกึ่งทางการ  ภาษาการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันมีลักษณะดังนี้

1. เรียกร้องความสนใจ

คือเลือกใช้ภาษาที่ง่าย สุภาพ กระตุ้นความรู้สึกของลูกค้า

2. ให้ความกระจ่างแก่ลูกค้า

เป็นการใช้ภาษาที่ง่ายชัดเจนในการกล่าวถึงคุณภาพของสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าหรือบริการ

3. ให้ความมั่นใจ

เป็นการอ้างอิงข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจ

4. ยั่วยุให้เกิดการตัดสินใจ

เป็นการใช้ถ้อยคำให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าหรือบริการโดยเร็วที่สุด

การใช้ภาษาการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน

สรุปได้ดังนี้

1. มีการใช้ประโยคที่สั้น กะทัดรัด

ไม่ยาวหรือสั้นจนเกินไป ไม่ใช้คำพูดหรือข้อความ ฟุ่มเฟือยไม่จำเป็นแต่อ่านแล้ว