ภาษาต่างระดับ

Posted on: พฤศจิกายน 7, 2014, by :

ภาษาต่างระดับในข้อความเดียวกัน  ส่วนมากเป็นภาษาทางการกับกึ่งทางการ  ภาษาแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนมีลักษณะดังนี้

1. เรียกร้องความสนใจ

คือเลือกใช้ภาษาที่ง่าย สุภาพ กระตุ้นความรู้สึกของลูกค้า

2. ให้ความกระจ่างแก่ลูกค้า

เป็นการใช้ภาษาที่ง่ายชัดเจนในการกล่าวถึงคุณภาพของสินค้าหรือบริการ

3. ให้ความมั่นใจ

เป็นการอ้างอิงข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจ

4. ยั่วยุให้เกิดการตัดสินใจ

เป็นการใช้ถ้อยคำให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการโดยเร็วที่สุด

นอกจากนี้  สุภาวดี  สุประดิษฐ์อาภรณ์ (2550, หน้า 17)  กล่าวถึง  การใช้ภาษาแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนน

สรุปได้ดังนี้

1. มีการใช้ประโยคที่สั้น กะทัดรัด

ไม่ยาวหรือสั้นจนเกินไป ไม่ใช้คำพูดหรือข้อความ ฟุ่มเฟือยไม่จำเป็นแต่อ่านแล้วต้องต้องสามารถมองเห็นได้ชัดทนแดดทนฝนได้ดีที่จะจับใจความ ได้ทันที

2. มีความชัดเจน

ไม่กำกวมในข้อความแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนน คือใช้คำพูดที่ผู้รับสารอ่านหรือได้ยินแล้ว ปราศจากข้อสงสัย เพื่อที่จะต้องต้องสามารถมองเห็นได้ชัดทนแดดทนฝนได้ดี