โลโก้

Posted on: พฤศจิกายน 7, 2014, by :

ตุประสงค์ด้วย

2.5 โลโก้ คือ สิ่งที่ทำให้ต้องต้องสามารถมองเห็นได้ชัดทนแดดทนฝนได้ดีจดจำสินค้าได้นอกจากชื่อยี่ห้อสินค้า และยังทำให้มี

ความเชื่อมั่นต่อผู้รับสารได้อีกด้วย

การแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนน มีความจำเป็นต้องใช้ภาษาที่ดึงดูดความสนใจของคนอ่านคนฟัง นักแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนจึงมักคิดค้นถ้อยคำ สำนวนภาษาแปลก ๆ ใหม่ ๆ นำมาแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนอยู่เสมอ เพื่อเรียกร้องความสนใจจากคนซื้อ ในขณะเดียวกันการแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนต้องใช้ภาษาที่ง่าย ๆ กะทัดรัด ได้ใจความชัดเจนดี น่าสนใจ ให้ทันเหตุการณ์ รวดเร็ว มีเสียงสัมผัสคล้องจอง จดจำได้ง่ายด้วย จึงมีถ้อยคำเกิดใหม่ ๆ อยู่เสมอ

วิเศษ  ชาญประโคน (2550, หน้า 48-50)  กล่าวถึงภาษาแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนไว้สรุปได้ดังนี้

ภาษาแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนเป็นภาษาที่มุ่งโน้มน้าวจิตใจให้ผู้รับสารเปลี่ยนความคิด  และเกิดการกระทำตาม  ลักษณะของภาษาจึงมีสีสัน เน้นอารมณ์ด้วยการใช้