ปัจจุบัน

Posted on: กรกฎาคม 19, 2015, by :

พับ โปสเตอร์ คู่มือการใช้สินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า แบบตัวอย่างสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า (Catalogs) เป็นต้น

3.2 สื่อการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันประเภทกระจายเสียงและแพร่ภาพ (Broadcasting media)

เป็นการการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันโดยใช้เสียง ภาพ หรือตัวอักษร ได้แก่ เสียงตามสาย วิทยุ และโทรทัศน์ เป็นต้น

3.3 สื่อการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันประเภทอื่น ๆ

หมายถึง สื่อการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันอื่น ๆ นอกเหนือจากสื่อที่กล่าวแล้วข้างต้น เช่น ภาพยนตร์ อินเทอร์เนต สื่อที่ใช้การโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันที่จุดขาย รวมถึงสื่อการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน นอกสถานที่ เช่น ป้ายโคราชการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ที่ติดรถโดยสาร ประจำทางหรือรถแท็กซี่ ป้ายโคราชราคาสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า ธงราว แผ่นป้ายโคราชต่าง ๆ ที่ติดตั้งไว้ตามอาคารสูง ๆ หรือตามสี่แยก ป้ายโคราชการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันที่ป้ายโคราชรถประจำทาง หรือติดไว้ ณ ที่พักผู้โดยสาร ป้ายโคราชการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันรอบ ๆ สนามกีฬาเมื่อมีมีการแข่งขันที่สูงพอสมควรกีฬานัดสำคัญ ๆ เป็นต้น

4. กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย (Consumer)

บุคคลทั่วไปที่รับสารเกี่ยวกับงานการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ซึ่งหากเกิดความรู้สึกถูกใจ ชื่นชมหรือชอบสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าหรือบริการ จะนำไปสู่การตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าหรือบริการได้ ในทางการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันกลุ่มผู้บริโภค เป้าหมายจะหมายรวมถึงผู้ใช้สินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าหรือบริการ