ภาพ

Posted on: กรกฎาคม 19, 2015, by :

(3.4)   ไม่แสดงให้ปรากฎในรูปแบบ ลักษณะ หรือภาพใด ๆ ที่สามารถสื่อให้เห็นหรือทำให้เข้าใจได้ว่าเป็นภาพของเครื่องดื่มแอลกฮอล์หรือภาพบรรจุภัณฑ์ของเครื่องดื่มแอลกฮอล์

ข้อ (4) การแสดงภาพสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกฮอล์ หรือภาพสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกฮอล์ตามข้อ (2) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์สำหรับสื่อแต่ละประเภท ดังต่อไปนี้

(4.1)    กรณีใช้สื่อทางกิจการโทรทัศน์ การฉายภาพ ภาพยนต์ วีดีทัศน์ การแสดงภาพโดยผ่านเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิคส์ หรือสื่ออื่นใดในทำนองเดียวกัน  ภาพสัญลักษณ์ต้องมีขนาดไม่เกินร้อยละห้าของพื้นที่การโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันทั้งหมดและใช้เวลาแสดงภาพสัญลักษณ์ไม่เกินร้อยละห้าของเวลาการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันทั้งหมดแต่ต้องไม่เกินสองวินาที  โดยให้การโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันได้ตั้งแต่เวลา 22.00 น.ถึง 05.00 น. และให้แสดงภาพสัญลักษณ์ดังกล่าวเฉพาะในตอนท้ายของการการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันเท่านั้น

(4.2)   กรณีสื่อสิ่งพิมพ์  ภาพสัญลักษณ์มีขนาดไม่เกินร้อยละห้าของพื้นที่การโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันทั้งหมด โดยห้ามแสดงที่ปกหน้า ปกหลัง คู่หน้ากลาง หรือที่สิ่งห่อหุ้มสื่อสิ่งพิมพ์ดังกล่าว

(4.3)   กรณีสื่ออื่นใดนอกจาก (4.1) และ (4.2) ภาพสัญลักษณ์ต้องมีขนาดไม่เกินร้อยละสามของพื้นที่การโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันในสื่อนั้น

ทั้งนี้ ให้มีการแสดงข้อความคำเตือนทุกครั้งและตลอดเวลาขณะที่มีการแสดงภาพสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกฮอล์หรือภาพสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอ