สินค้า

Posted on: กรกฎาคม 11, 2015, by :

7. เพื่อสร้างตำแหน่งสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าหรือบริการขึ้นในความนึกคิดของผู้บริโภค

8. เพื่อสร้างภาพลักษณ์และเจตคติในทางที่ดีให้กับบริษัทผู้ผลิตสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าหรือบริการนั้น

9. เพื่อสร้างศรัทธาความเชื่อถือในสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าหรือบริการให้เป็นที่ยอมรับ  อันจะส่งผลถึง การจำหน่ายสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า ตัวใหม่หรือบริการใหม่ ๆ ของผู้ผลิตเดียวกัน

โครงสร้างข้อความการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน

โครงสร้างข้อความการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันมีองค์ประกอบหลัก  5  ประการ  คือ

1. หัวเรื่อง หรือ พาดหัว

เป็นข้อความในส่วนแรกของการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน เพื่อดึงดูดหรือเรียกร้อง ความสนใจ มีการใช้ถ้อยคำที่ สั้น กะทัดรัด ได้ใจความ น่าสนใจ  เร้าใจและดึงดูดความสนใจกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้ภาษาที่สะดุดตา หรือใช้ตัวอักษร ที่มีความชัดเจน มีความโดดเด่นมากกว่าส่วนอื่น ๆ         2. พาดหัวรอง หรือข้อความขยายพาดหัว

เป็นข้อความขยายทำให้พาดหัวมีความชัดเจน มากขึ้นหรือสร้างความเข้าใจต่อเนื่องจากพาดหัวหลัก   ซึ่งเป็นส่วนที่อาจจะมีหรือไม่มีก็ได้

3. ข้อความการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ที่มีการขยายความหรือรายละเอียดเพิ่มเติมจากหัวเรื่อง