Herman

Posted on: กรกฎาคม 11, 2015, by :

รูปภาพที่เหมาะสมเป็นการสร้างจุดสนใจได้ดี วิธีที่ง่ายที่สุดคือการวางรูปภาพไว้ตรงกลาง ซึ่งเป็นบริเวณจุดศูนย์กลางความสนใจในการมอง (Optical Center)

Herman F. Brandt ได้ทำการศึกษาถึงจุดสนใจของตำแหน่งที่เด่นที่สุดในภาพ จากการมองในกรอบสี่เหลี่ยมของขนาดกระดาษ ได้ผลสรุปจุดสนใจในการมองของคนเรา ดังนี้

แสดงจุดสนใจของตำแหน่งที่เด่นที่สุดในภาพ

การจัดทำแผ่นป้ายโคราชบุรีรัมย์ด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2007

1. เข้าสู่โปรแกรม Microsoft Office Word 2007 โดยคลิกเมาส์ที่ปุ่ม Start – – > Program – – > Microsoft Office – – > Microsoft Office Word 2007

แสดงการเข้าสู่โปรแกรม Microsoft Office Word 2007

2. การกำหนดหน้ากระดาษตามขนาดของแผ่นป้ายโคราชบุรีรัมย์ที่ต้องการ โดยเลือก แฟ้ม – – > ตั้งค่าหน้ากระดาษ

แสดงการกำหนดหน้ากระดาษตามขนาดของแผ่นป้ายโคราชบุรีรัมย์

3. เลือกขนาดกระดาษตามต้องการ

4. ใส่เนื้อหาลงในแผ่นป้ายโคราชบุรีรัมย์ เช่น ข้อความ รูปภาพ เป็นต้น จัดรูปแบบให้สวยงามตามโครงร่างที่กำหนดไว้

การกำหนดตัวอักษรในแผ่นป้ายโคราชบุรีรัมย์

ตัวอักษรหรือข้อความในแผ่นป้ายโคราชบุรีรัมย์ เป็นการบรรยายข้อมูลสาระให้