advertising

Posted on: กรกฎาคม 12, 2015, by :

อยู่บนหน้าหนังสือพิมพ์  นิตยสาร  รวมถึงภาพยนตร์การโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ทางโทรทัศน์และบทการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันทางวิทยุ  เป็นต้น

3. สื่อการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน (advertising)

คือ สื่อที่ผู้การโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันเลือกใช้ในการเผยแพร่งานการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันไปยังกลุ่มบริโภคเป้าหมาย เช่น โทรทัศน์ วิทยุ  หนังสือพิมพ์  เป็นต้น สื่อการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันเป็นเครื่องมือสำคัญที่นำการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันไปยังกลุ่มผู้บริโภค  สื่อการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันแบ่ง เป็นประเภทต่าง ๆ  ตามความเหมาะสมของสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าที่ต้องการนำเสนอ  นักการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันแบ่งสื่อการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันเป็น  3  ประเภท  คือ

3.1 สื่อการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันประเภทสิ่งพิมพ์ (print Media)

เป็นการการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันโดยใช้ตัวหนังสือเป็นตัวกลางถ่ายทอดความคิดไปสู่ประชาชน  ได้แก่  หนังสือพิมพ์รายวัน  หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์  นิตยสาร  ใบปลิว  แผ่นพับ  โปสเตอร์  คู่มือการใช้สินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า  แบบตัวอย่างสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า (catalogs)  เป็นต้น

3.2 สื่อการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันประเภทกระจายเสียงและแพร่ภาพ ( broadcasting media)

เป็นการการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันโดยใช้เสียง  ภาพ หรือตัวอักษร  ได้แก่  เสียงตามสาย วิทยุ  และโทรทัศน์ เป็นต้น

3.3 สื่อการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันประเภทอื่น ๆ