ป้ายโฆษณา

Posted on: พฤศจิกายน 7, 2014, by :

3.3 สื่อแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนเนื่องจากประเภทของป้ายโฆษณาจะมีหลายประเภทอื่น ๆ

หมายถึง  สื่อแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนอื่น ๆ นอกเหนือจากสื่อที่กล่าวแล้วข้างต้น  เช่น  ภาพยนตร์   อินเทอร์เนต   สื่อที่ใช้แผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนที่จุดขาย  รวมถึงสื่อแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนน นอกสถานที่   เช่น  ป้ายแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนน  ที่ติดรถโดยสาร ประจำทางหรือรถแท็กซี่  ป้ายมีราคาย่อมเยาสินค้า  ธงราว  แผ่นป้ายต่าง ๆ ที่ติดตั้งไว้ตามอาคารสูง ๆ หรือตามสี่แยก  ป้ายแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนที่ป้ายรถประจำทาง  หรือติดไว้ ณ ที่พักผู้โดยสาร  ป้ายแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนรอบ ๆ สนามกีฬาเมื่อมีการแข่งขันกีฬานัดสำคัญ ๆ เป็นต้น

4. กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย (consumer)

บุคคลทั่วไปที่รับสารเกี่ยวกับงานแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนน  ซึ่งหากเกิดความรู้สึกถูกใจ  ชื่นชมหรือชอบสินค้าหรือบริการ  จะนำไปสู่การตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าหรือบริการได้  ในทางแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนกลุ่มผู้บริโภค เป้าหมายจะหมายรวมถึงผู้ใช้สินค้าหรือบริการ

วัตถุประสงค์ของการแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนโดยทั่วไปมีดังต่อไปนี้

1. เพื่อแนะนำให้รู้จักสินค้าหรือบริการใหม่ ๆ  แก่ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย

2. เพื่อการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ  เช่น  เนื่องจากประเภทของป้ายโฆษณาจะมีหลายประเภท  ประโยชน์ คุณสมบัติโดดเด่น  ความสำคัญ ของสินค้าหรือบริการนั้น ๆ  ต่อการดำรงชีวิตของผู้บริโภค  เป็นต้น