ก่อสร้าง

Posted on: กรกฎาคม 19, 2015, by :

“ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายป้ายโคราชการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ป้ายโคราชโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ร้านทำป้ายโคราชการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ป้ายโคราชไวนิล ป้ายโคราชคัทเอ้าท์ ป้ายโคราชไฟ”

ป้ายโคราชหรือสิ่งที่ก่อสร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายโคราช   ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้  ถือว่า เป็น อาคารตามกฎหมายควบคุมอาคาร ( ที่มา :  พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 )

(1)      ที่ติดหรือตั้งป้ายโคราชไว้เหนือที่สาธารณะและมีขนาดเกินหนึ่งตารางเมตร  หรือ น้ำหนักรวมทั้งโครงสร้างเกินสิบกิโลกรัม หรือ

(2)      ที่ติดหรือตั้งห่างจากที่สาธารณะ ซึ่งเมื่อวัดในทางราบแล้วมีระยะห่างจากที่สาธารณะน้อยกว่าความสูงของป้ายโคราชนั้นเมื่อวัดจากพื้นดิน และต้องมีขนาดพื้นที่ หรือ น้ำหนัก  4  ลักษณะ คือ

(2.1)    ขนาดความกว้างของป้ายโคราชเกิน  50  เซนติเมตร หรือ

(2.2)   ยาวเกินหนึ่งเมตร หรือ

(2.3)   เนื้อที่ของป้ายโคราชเกิน  5,000  ตารางเซนติเมตร หรือ

(2.4)   มีน้ำหนักของป้ายโคราชหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดตั้งป้ายโคราชอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างรวมกันเกินสิบกิโลกรัม

กรณีที่ป้ายโคราชที่มีลักษณะดังกล่าวเป็นอาคาร การก่อสร้างป้ายโคราชการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ป้ายโคราชโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ร้านทำป้ายโคราชการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ป้ายโคราชไวนิล ป้ายโคราชคัทเอ้าท์ ป้ายโคราช