ความยาว

Posted on: กรกฎาคม 19, 2015, by :

(5)      ป้ายโคราชที่ติดตั้งอยู่บนที่ดินโดยตรง ต้องมีความสูงไม่เกินระยะที่วัดจากจุดที่ติดตั้งป้ายโคราชไปจนถึงกึ่งกลางถนนสาธารณะ และสูงไม่เกิน  30  เมตร มีความยาวไม่เกิน  32 เมตรและต้องห่างจากที่ดินต่างเจ้าของไม่น้อยกว่า 4 เมตร

( ที่มา :  (1) – (2) กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543 ) , (3) – (5) ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมอาคาร พ.ศ.2544  )

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแสดงภาพลักษณ์

เพื่อประกอบการการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันหรือประชาสัมพันธ์เครื่องดื่มแอลกฮอล์

ข้อ (1)  “ภาพสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกฮอล์” หมายความว่า ภาพเครื่องหมายการค้าของเครื่องดื่มแอลกฮอล์ที่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้า

“ภาพสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกฮอล์” หมายความว่า ภาพสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกฮอล์ที่จดทะเบียนบริษัทตามกฎหมาย และไม่ซ้ำหรือทำให้เข้าใจได้ว่าเป็นเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกฮอล์

ข้อ (2) การแสดงภาพสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกฮอล์หรือภาพสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกฮอล์ โดยผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกฮอล์ ต้องใช้ร่วมกับการให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้เชิงสังคม และต้องไม่มีลักษณะเป็นการอวดอ้างสรรพคุณ คุณประโยชน์ คุณภาพของเครื่องดื่มแอลกฮอล์ หรือชักจูงใจให้บริโภคเครื่องดื่มแอลกฮอล์ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม