สุรา

Posted on: ตุลาคม 17, 2015, by :

ข้อความคำเตือน ซึ่งสามารถอ่านได้ง่ายและมองเห็นได้อย่างชัดเจน และพื้นที่ข้อความคำเตือนมีขนาดไม่น้อยกว่า  1 ใน 4  ของพื้นที่การโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน

ข้อ (2) การแสดงข้อความคำเตือน ให้แสดงอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

(2.1)    “สุรา เป็นเหตุก่อมะเร็งได้”

(2.2)   “สุรา เป็นเหตุให้เซ็กส์เสื่อมได้”

(2.3)   “สุรา เป็นเหตุให้พิการและเสียชีวิตได้”

(2.4)   “สุรา เป็นเหตุทะเลาะวิวาทและอาชญากรรมได้”

(2.5)   “สุรา ทำร้ายครอบครัว ทำลายสังคมได้”

ข้อ (3) การแสดงข้อความคำเดือนตามข้อ(2) หากเป็นข้อความคำเตือนของเครื่องดื่มแอลกฮอล์ประเภทเบียร์ หรือไวน์ ให้เปลี่ยนคำว่า “สุรา” เป็น “เบียร์” หรือ “ไวน์” แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ กรณีเป็นเครื่องดื่มแอลกฮอล์ประเภทอื่น หรือเครื่องดื่มแอลกฮอล์ผสมสำเร็จรูปให้ใช้คำว่า “สุรา”

กรณีการแสดงภาพสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกฮอล์ให้ใช้คำที่แสดงถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นเครื่องดื่มแอลกฮอล์ประเภทใดประเภทหนึ่งของบริษัทดังกล่าว

( ที่มา : ประกาศคณะกรรมการการควบคุมเครื่องดื่มแอลกฮอล์ ว่าด้วยรูปแบบและวิธีการแสดงข้อความคำเตือนประกอบภาพสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกฮอล์ หรือภาพสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกฮอล์ พ.ศ. 2553 )

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงอาคารประเภทป้ายโคราชหรือสิ่งที่สร้างสำหรับติดหรือตั้งป้ายโคราช ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2549